Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu MPZP
27.08.2018
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrz Miasta Orzesze informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie niezbędnym do dokonania zmian
 
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2017r. poz. 1073, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/255/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka), ponownie zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu, w zakresie niezbędnym do dokonania zmian (wyróżnionych na rysunku planu oraz w tekście planu i uzasadnieniu kolorem niebieskim), projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 24 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze, 43‑180 Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21, pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu o 20 września 2018 roku godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie przy ul. Szkolnej 44.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 r.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze