Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Powszechny Spis Rolny 2020
06.07.2020
Ogłoszenia i komunikaty


 

„INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

 

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

 

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

 

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamość rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.”.Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada 

Od 1.10.2020 r. rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym przez Internet mogą wziąć udział w loterii #GUS.

 

 

 

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl

 

 

#GUS #PSR2020 #statystyki #SpiszmySięJakNaRolnikówPrzystało #LoteriaPSR
Na antenie Radia Silesia ruszył konkurs „PSR 2020 na fali”. Odpowiedz na pytanie i wygraj zestaw gadżetów związanych z #spisrolny.

Szczegóły konkursu: https://bit.ly/3iS5PNhOd 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.

 

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

- Internet: https://spisrolny.gov.pl/

- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo Infolinia spisowa

Od 1 września dzwoniąc na infolinię – 22 279 99 99 wew. 1 – można spisać się przez telefon, dostępny jest też kanał „weryfikacja rachmistrza i informacje o #PSR2020”. Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8-20.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a rolnicy powinni udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji. więcej - spisrolny.gov.pl #PSR2020 #LiczySięRolnictwo #rolnictwo #SpisRolny

Powszechny #Spisrolny to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Uzyskane dane i ich analiza pozwolą zaplanować środki finansowe na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe związane z rolnictwem.

 

 

więcej info - https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Spis rolny już za kilka dni. Zachęcamy do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi - bit.ly/3gzSBU2

 

spisrolny.gov.pl

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny #rolnictwo 

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu.

 

 

 

https://spisrolny.gov.pl/

 

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo
Dzisiaj startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18. Do końca sierpnia br. połączenie będzie oferowało kanały „weryfikacja rachmistrza” i „informacje o PSR 2020”.

 

więcej - https://spisrolny.gov.pl/

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny 
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.
 
 
 
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
 
 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 
 
 
Kto podlega spisowi rolnemu?
 
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
 
 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

 • osób prawnych;

 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 
 
 
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
 
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
 
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
 
 • użytkowników gospodarstw rolnych;

 • rodzaju użytkowanych gruntów;

 • powierzchni użytkowanych gruntów;

 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

 • rodzaju budynków gospodarskich;

 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 
 
 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
 
 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;

 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

 
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
 
 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 
 
 
Bezpieczeństwo danych:
 
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 
 
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Kogo obejmuje spis rolny?
Spisrolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br. więcej - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020 #LiczySięRolnictwoBurmistrz Miasta Orzesze – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym

spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. Poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Orzesze. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 

 1. być osobą pełnoletnią,

 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Orzesze,

 3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 

 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

 • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu,

 • adresu e-mail.

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań kandydata na rachmistrza terenowego, o których mowa w pkt 1-4 składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Miejsce składania ofert:


Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem:„Nabór na rachmistrza spisowego”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Katowicach - www.katowice.stat.gov.pl lub www.spisrolny.gov.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 32 32 488 18.
Plakat rachmistrz
Ogłoszenie o naborze
Procedura naboru rachmistrzów do PSR 2020
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie o niekaralności
Klauzula RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze