Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Powszechny Spis Rolny 2020
06.07.2020
Ogłoszenia i komunikaty


Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.

 

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

- Internet: https://spisrolny.gov.pl/

- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo Infolinia spisowa

Od 1 września dzwoniąc na infolinię – 22 279 99 99 wew. 1 – można spisać się przez telefon, dostępny jest też kanał „weryfikacja rachmistrza i informacje o #PSR2020”. Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8-20.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a rolnicy powinni udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji. więcej - spisrolny.gov.pl #PSR2020 #LiczySięRolnictwo #rolnictwo #SpisRolny

Powszechny #Spisrolny to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Uzyskane dane i ich analiza pozwolą zaplanować środki finansowe na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe związane z rolnictwem.

 

 

więcej info - https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Spis rolny już za kilka dni. Zachęcamy do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi - bit.ly/3gzSBU2

 

spisrolny.gov.pl

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny #rolnictwo 

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu.

 

 

 

https://spisrolny.gov.pl/

 

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo
Dzisiaj startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18. Do końca sierpnia br. połączenie będzie oferowało kanały „weryfikacja rachmistrza” i „informacje o PSR 2020”.

 

więcej - https://spisrolny.gov.pl/

 

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny 
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.
 
 
 
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
 
 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 
 
 
Kto podlega spisowi rolnemu?
 
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
 
 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

 • osób prawnych;

 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 
 
 
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?
 
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
 
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
 
 • użytkowników gospodarstw rolnych;

 • rodzaju użytkowanych gruntów;

 • powierzchni użytkowanych gruntów;

 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

 • rodzaju budynków gospodarskich;

 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 
 
 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
 
 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;

 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

 
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
 
 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 
 
 
Bezpieczeństwo danych:
 
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 
 
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Kogo obejmuje spis rolny?
Spisrolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br. więcej - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020 #LiczySięRolnictwoBurmistrz Miasta Orzesze – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym

spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. Poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Orzesze. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 

 1. być osobą pełnoletnią,

 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Orzesze,

 3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań kandydata na rachmistrza terenowego, o których mowa w pkt 1-4 składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Miejsce składania ofert:


Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem:„Nabór na rachmistrza spisowego”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Katowicach - www.katowice.stat.gov.pl lub www.spisrolny.gov.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 32 32 488 18.
Plakat rachmistrz
Ogłoszenie o naborze
Procedura naboru rachmistrzów do PSR 2020
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie o niekaralności
Klauzula RODO
Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze