Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bezpłatne porady prawne

INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Zarząd Powiatu Mikołowskiego uprzejmie informuje owprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

  • przesłać mailowo na adres: npp@mikolowski.pluzupełniony i podpisanywniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania ze strony internetowej bądź BIP-U powiatu) lub,
  • złożyć papierowy wniosek wraz z oświadczeniem do skrzynki „INNE” znajdującej się tymczasowym biurze podawczym przy wejściu B do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (gotowe wnioski znajdują się w środku biura – po prawej stronie od wejścia).

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatka będzie sporządzana podczas telefonicznego umawiania się na poradę.

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.

Wniosek - zgłoszenie porady na odleglośćNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od początku 2020 roku mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawej i po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego. Adwokaci udzielają porad w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w  Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

Ważną dla mieszkańców Orzesza jest informacja o zmianie godzin otwarcia punktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej tj.: w poniedziałek i czwartek od 08:00 do 12:00, we wtorek, środę i piątek od 10:00 do 14:00.

Więcej informacji w BIP Orzesze

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w  stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:

  1. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),
  2. poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  3. poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
  4. poza punktem, w miejscu zamieszkania.


REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@mikolowski.pl ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji)

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

  1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
  2. drogą elektroniczną pod adresem: npp@mikolowski.pl,
  3. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,
  4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej pomocy poprzez umieszczenie ich w urnie znajdującej się w punkcie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

PlakatPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze