Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Gospodarka wodna
W granicach administracyjnych gminy Orzesze przepływają dwie rzeki: Bierawka oraz Gostynka, których administratorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ponadto oprócz rzek na terenie gminy znajdują się również trzy potoki: Jaśkowicki, Woszczycki oraz Zgoński, których administratorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Pozostałe urządzenia wodne stanowią własność Skarbu Państwa, Starosty Powiatu Mikołowskiego, Gminy Orzesze bądź osób prywatnych.Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności. Natomiast gdy mamy do czynienia z rowami melioracyjnymi, które nie są geodezyjnie wydzieloną działką oraz nie stanowią własności gminy bądź skarbu państwa a przebiegają przez tereny prywatne, to wówczas gmina nie ma możliwości ponoszenia wydatków z własnego budżetu na ich utrzymanie. Powyższy obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z art. 77 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) i dotyczy on zainteresowanych właścicieli gruntów. Ustawodawca tym samym wskazał krąg osób obowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymywania rowów. Mogą to być właściciele, na gruntach których znajdują się rowy melioracyjne, jak też ci właściciele, których grunty odniosą korzyści z wykonanej melioracji, a więc np. ulegnie polepszeniu zdolność produkcyjna ich gruntu. Nie zawsze bowiem grunt, na którym wybudowano urządzenia melioracyjne, odnosi z tych urządzeń korzyści. W przypadku gdy urządzenia melioracji szczegółowej, w tym rowy, nie są utrzymywane we właściwy sposób, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania. Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być również podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, a także podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami powstałymi na skutek niewłaściwego utrzymania urządzeń melioracji.

W celu zachowania skuteczności odprowadzania wód przez rowy melioracyjne zaleca się ich konserwacje poprzez:
  • co najmniej dwukrotne w ciągu roku wykoszenie skarp i usunięcie roślinności wodnej;
  • usunięcie zatorów z koryta rowu oraz przynajmniej raz na dwa lata usunięcie namułów z dna rowów oraz ich rozplanowanie wzdłuż brzegów i uzupełnienie ubytków w skarpach rowów;
  • wycinkę i karczunek zakrzaczeń oraz drzew w wieku do 10 lat;
  • usuwanie wiatrołomów z koryt;
  • udrożnienie przepustów rurowych.
Konserwacje powinny być wykonywane w okresie wiosennym na przełomie marca i kwietnia bądź okresie jesiennym w okolicach października i listopada.
 

 
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze