Portal Miasta Orzesze

Wolne stanowiska handlowe

ZGKiM.5014.2.1.2022

INFORMACJA KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU

z dnia 05.01.2022r.

O POWSTANIU WOLNYCH ZADASZONYCH STANOWISK HANDLOWYCH

NA TARGOWISKU W ORZESZU

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu z dnia 31.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk handlowych na targowisku w Orzeszu, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że:

Od dnia 01.01.2022r. zwolniły się następujące zadaszone stanowiska handlowe (oznaczone zgodnie z planem targowiska w Orzeszu):

  • Nr 18, 28,29 - przeznaczone do sprzedaży towarów pozostałych
  • Nr - przeznaczone do sprzedaży towarów rolno-spożywczych

Wnioski o rezerwację wskazanego zadaszonego stanowiska handlowego można składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4, do dnia 12 stycznia 2022r. do godz. 10.00.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o rezerwację stanowiska, losowanie przydziału tego stanowiska handlowego odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 12.00, w siedzibie ZGKiM w Orzeszu.

Informuję również, że wolne podlegające rezerwacji, są następujące zadaszone stanowiska handlowe na targowisku w Orzeszu, ul. Wawrzyńca (numery stanowisk zgodnie z planem targowiska):

13,14,15,16, 23, 24 - przeznaczone do sprzedaży towarów  rolno-spożywczych

6, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34 - stanowiska przeznaczone do sprzedaży towarów pozostałych

Wnioski o rezerwację wskazanych zadaszonych stanowisk handlowych można składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4.

O przydziale rezerwacji stanowisk 6, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 decyduje kolejność składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat rezerwowania zadaszonych stanowisk handlowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4

Tel. 32 2213412

e-mail. zgkim@orzesze.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Z-ca Kierownika
mgr inż. Krzysztof Krawczyk