Portal Miasta Orzesze

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

  Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

        przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

 

 

Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.

 poz. 1082)

                                                             ustala się:

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6 letnie urodzone w latach 2020 – 2017 zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy na dzień składania wniosku zamieszkują poza Orzeszem, ale złożą do Urzędu Miasta pisemną prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie do rekrutacji i oświadczenie o zamiarze zamieszkania na terenie miasta w ciągu 12 miesięcy, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Orzesze, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza miastem Orzesze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi będą posiadały wolne miejsca.

4.Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

5.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie czynności rekrutacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze.

6.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

7.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku i indywidualnych potrzeb dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

II.KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzi się w oparciu o wypełniony i podpisany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które prowadzą rekrutację dzieci z określonych w regulaminie roczników.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
 4. Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczone na liście preferencji na pierwszym miejscu, nazywane jest przedszkolem/ oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub ze strony internetowej miasta Orzesze, przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wypełniają go i po podpisaniu składają w wybranych przez siebie placówkach.
 6. Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów (załączniki od nr 2 do 8 do Regulaminu).
 7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 8. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składając na wniosku swój podpis potwierdzają zgodność informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.
 9. Kryteria wskazane przez rodziców/ prawnych opiekunów we wniosku rekrutacyjnym muszą być zgodne z faktycznym stanem w okresie trwania rekrutacji.

IV.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 1. Wniosek rozpatrywany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której złożono wniosek.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wyznaczając termin przedstawienia żądanych dokumentów, może zwrócić się do Burmistrza Miasta Orzesze o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta Orzesze korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może też wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje, może zlecić przeprowadzenie wywiadu aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. O wyniku weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 6. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku przez rodziców/ prawnych opiekunów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

9.Kryteria wymienione w punkcie 8 mają jednakową wartość.

 

10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu przedszkole/ oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący - Miasto Orzesze:

 • kandydat uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym na terenie miasta Orzesze lub do dowolnego żłobka,
 • kandydat , którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko,
 • kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie/ osoba samotnie wychowująca rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem swojego zamieszkania (Orzesze); w przypadku gdy tylko jeden z rodziców/ prawnych opiekunów spełnia kryterium, przysługuje połowa punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje lub  będzie rozpoczynało edukację w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 • kandydat,którego rodzeństwo kontynuuje lub rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje,
 • przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.

 

11.Jeżeli w procesie rekrutacji na jedno miejsce przypadać będzie więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą przyznanych punktów, o przyjęciu zadecyduje jego wiek. Przyjęty zostanie najstarszy kandydat, a pod uwagę będą brane: rok, miesiąc i dzień urodzenia.

12.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy sporządzonej w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

13.Po wywieszeniu list rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie określonym w rozporządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze określającym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. Potwierdzenie woli składa się w jednej placówce.

14.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ prawni opiekunowie złożyli deklarację woli zapisu.

15.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

16.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzone są adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości oraz podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w terminie do 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od złożenia wniosku i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą otrzymał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8. Dane osobowe zawarte we wniosku rekrutacyjnym wraz z załącznikami zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przez okres roku, z wyjątkiem przypadku gdy na rozstrzygnięcie dyrektora placówki wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 10. Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w trakcie trwania roku szkolnego, określa statut danej placówki

 

załącznik nr 1

do regulaminu rekrutacji

…………………………………………………………………………………………

Imiona i Nazwiska wnioskodawców –rodziców/prawnych opiekunów kandydata

 

………………………………………………………………………………................

Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

   

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  w Orzeszu                                                                                                                                                                                                                            - Woszczycach

                                                                                                                                      

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 1. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów ¹

(Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

 

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

 

3.

PESEL kandydata

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

Matki

 

Ojca

 

5.

Adres miejsce zamieszkania kandydata[1]

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu/numer mieszkania

 

6.

Adres miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu/numer mieszkania

 

7.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców /prawnych opiekunów kandydata – o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

             

 

 1. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne²

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku  o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki , zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy: przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych [2]

 

1.Pierwszy wybór ....................................................................................................................................................................

                                                       nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole /adres placówki

                                                                                                                                           

2.Drugi wybór …………………………………………...……………………………………………………………………………...

                                                     nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole     adres placówki          

                                                                                                                                                             

 1. Trzeci wybór ……………………………………….……………………………………………………….....................................

                                                 nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole / adres placówki                                                                                                                                                                     

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie.³

*)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

L.p.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Tak*

Nie*

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie[3] o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

 

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)
Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata .

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

6.

Samotne wychowanie kandydata

 w rodzinie 4

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[4] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem .

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony  odpis zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

Do wniosku dołączam[5]dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w pkt.............

 

 

 1. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący[6].

*)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X

 

L.p.

 

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

 

Tak *)

 

Nie

1.

Dziecko uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym na terenie miasta Orzesze lub do dowolnego żłobka.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna, zaświadczenie dyrektora żłobka.

 

 

 

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, aktualny wpis z prowadzenia działalności gospodarczej٭, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie uczelni wyższej o dziennym trybie studiów.

 

 

3.

Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie/ osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnie z miejscem swojego zamieszkania (Orzesze): w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/ prawnych opiekunów spełnia kryterium, przysługuje połowa punktów.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o składaniu rocznego rozliczenia podatkowego PIT 

 

 

 

4.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje lub będzie rozpoczynało  edukację

w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w tym samym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Oświadczenie  rodziców / prawnych opiekunów

 

 

5.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub będzie rozpoczynało edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje.

Oświadczenie  rodziców / prawnych opiekunów

 

 

6.

Przedszkole jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

* wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wniosku dołączam oświadczenia , dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt...............

Pouczenie

1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i  załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

 dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz .1082.)

2.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach  do wniosku jest dyrektor przedszkola/szkoły.

Oświadczenia wnioskodawcy

3.Oświadczam pod  rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do

 wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781)

5.Oświadczam że zapoznałam się z  kryteriami rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązujących na terenie gminy Orzesze .

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Wstępna deklaracja o ilości posiłków spożywanych przez dziecko w przedszkolu/szkole: śniadanie, obiad,

      podwieczorek ( właściwe podkreślić)

 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w godzinach od …......... do …...............

 

 

………………………………………                                                                                                                              …………………………………………………………...

       Data                                                                                                                            Czytelny podpis osoby składającej wniosek

 

 

załącznik nr 2

                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

 

 

 

…………………………………………………………………

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

 

…………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

                              

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

               Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam

 

że:………………………………………………………………….. wychowuje się w rodzinie

                                               (imię i nazwisko kandydata)

 

wielodzietnej, w której wychowuje się …………………………………………….. ………...dzieci.

                                                   (podać liczbę dzieci i rok urodzenia każdego z nich )

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………………………….

                    data                                                                                                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

                                                               załącznik nr 3

                                                                                                                                                             do regulaminu rekrutacji

 

 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

…………………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

 

                                 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

                        oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

 

            Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

 

…………………………………………………………… wychowuję samotnie jako

                               (imię i nazwisko kandydata)

 

panna/kawaler/wdowa/wdowiec/ osoba pozostająca w separacji/ rozwiedziona na podstawie

 

orzeczenia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego٭  i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie

 

z jego rodzicem.

 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                               …………………………………………………………………………

         data                                                                                                                          czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

            załącznik nr 4

                                                                                                                                                                            do regulaminu rekrutacji

 

 

………………………………………………………………….

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

 

…………………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu  tożsamości

 

 

 

 

 

 

                                Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy

                                                        szkole podstawowej lub żłobka

 

 

            Świadom/a odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

 

…………………………………………………………………….. uczęszcza w roku szkolnym

                                           (imię i nazwisko kandydata)

 

2022/2023 do Przedszkola nr………/oddziału przedszkolnego przy SP nr …….. w Orzeszu lub do

 

żłobka ……………………………………………………………….. w ……………………………

                                                               (nazwa żłobka)                                                                               (miejscowość)

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………………………..

            data                                                                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

załącznik nr 5

                                                                                                                                                             do regulaminu rekrutacji

 

 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

………………………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

                                   Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego

                                               (każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

 

 

 

            Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji, którą była deklaracja za rok 2021, wskazałem/am Urząd Skarbowy w Mikołowie i miejsce zamieszkania w Orzeszu.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………………………………….

       data                                                                                                                             czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             załącznik nr 6

                                                                                                                                                             do regulaminu rekrutacji

 

 

………………………………………………………………….

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

 

…………………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

 

                Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym lub rozpoczynającym

              

 edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w SP

 

           

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

 

rodzeństwo …………………………………………, ……………………………………………

                               (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)

 

kandydata ……………………………………………………………………………………..

                               (imię i nazwisko kandydata)

 

uczęszcza do Przedszkola nr ……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr …….

w Orzeszu٭/  kandyduje do przyjęcia

 do  Przedszkola nr……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr…… w Orzeszu.٭

 

 

 

……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………….

      data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

_________________

٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 7

                                                                                                                                                             do regulaminu rekrutacji

 

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko składającego  oświadczenie

 

…………………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

 

                Oświadczenie o kontynuacji lub rozpoczęciu edukacji w Szkole Podstawowej,

                    

w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje

 

           

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

 

rodzeństwo ………………………………………………,   …………………………….……….

                          (imię i nazwisko rodzeństwa)

kandydata ……………………………………………………………………….

                          (imię i nazwisko kandydata)

 

uczęszcza/rozpoczyna edukację٭ w Szkole Podstawowej nr …….. w Orzeszu, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje.

 

 

 

……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………………………………

      data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 8

                                                                                                                                                             do regulaminu rekrutacji

 

 

………………………………………………………………….

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

 

…………………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Oświadczenie o placówce pierwszego wyboru

 

 

            Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

 

Przedszkole nr ………… / Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi  nr …………٭

 

 w Orzeszu  jest placówką pierwszego wyboru na liście preferencji lub jest jedyną wskazaną we

 

wniosku dla kandydata ………………………………………………………………………….

                                                                                              (imię i nazwisko kandydata)

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………………………………….

      data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

٭ niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,

szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SP 10
  z siedzibą w Orzeszu , ul. Norwida 2 e-mail: sp10wosz@tlen.pl
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez UM Orzesze danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SP 10i w Orzeszu – Woszczycach przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od SP 10 ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
 7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Wniosek rekrutacyjny jest opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 11. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.
 12. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowuje się w przedszkolu przez okres roku pod warunkiem, ze nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
 13. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym, dokumentacja danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Zapoznałam/em się z treścią:  ……………………………………………………

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

[1]Zgodnie z art.131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola  lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

[2]Zgodnie z art.156 ust.2 ustawy Prawo oświatowe wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych .To znaczy, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

 

[3] Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[4]9Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem , składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt.7). Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

[5] Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

[6]Uchwała Nr XXXVIII/486/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  (…)