Portal Miasta Orzesze

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA – ważne informacje dla uczniów i rodziców

 

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

 

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:                                                            

 

 1. mieć ukończone 10 lat
 2. uzyskać pisemną zgodę rodziców
 3. zdobyć odpowiednią wiedzę
 4. zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego
 5. zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego

 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602) z późniejszymi zmianami

Ustawa o Kierujących  D20110151Lj.pdf z dnia 5 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie ministra transportu w sprawie uzyskiwania karty rowerowej D20130512.pdf z dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 1. ukończone 10 lat,
 2. pozytywna opinia wychowawcy,
 3. zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 4. zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
 5. przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 6. oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej na zajęciach techniki. Uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 • rowerowy elementarz (budowa roweru, wyposażenie obowiązkowe, przygotowanie do jazdy),
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

 

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

 

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania to 35 minut.

Wymagane wiadomości:

 

 1. przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
 2. przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
 3. zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 4. znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków, hierarchia znaków,
 5. budowa i wyposażenie roweru,
 6. wypadki i pierwsza pomoc.

 

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% czyli 16 punktów możliwych do uzyskania. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

 

 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:

 

 1. przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 2. jazda do przodu po prostej i łukach,
 3. jazda po wyznaczonym torze,
 4. prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 5. właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

 

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Czas trwania to 10 minut.

 

Karta Rowerowa

Jest darmowa, wydawana przez Dyrektora szkoły. Ma postać dwustronnego kartonowego blankietu barwy różowej, znajduje się tam fotografia i dane osobowe posiadacza dokumentu, który może być jednocześnie kartą rowerową i motorowerową. Odpowiednie uprawnienie oznacza się okrągłą pieczęcią szkoły. Blankiet posiada nadruk z numerem i serią. Dodatkowo wpisuje się kolejny numer karty nadany w danej szkole. Kartę podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły. Uczeń kierujący rowerem lub motorowerem jest obowiązany mieć przy sobie kartę i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

 

KARTA ROWEROWA – egzamin - WAŻNE INFORMACJE.

- zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie, którzy ukończą 10 lat mogą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową dnia – 7 czerwca 2023 r.

- do egzaminu mogą przystąpić również uczniowie starszych klas.

 1. Godzina 9.50 – część teoretyczna – test:

- test jednokrotnego wyboru (20 pytań), konieczność zaliczenia min 80 % (16 właściwych odpowiedzi).

 1. przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
 2. przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
 3. zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 4. znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków, hierarchia znaków,
 5. budowa i wyposażenie roweru,
 6. wypadki i pierwsza pomoc.

2. Po sprawdzeniu wyników testu - egzamin praktyczny – jazda na rowerze (uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli test).

 1. a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie
 2. b) jazda do przodu po prostej i po łuku – jazda po ósemce lub slalom
 3. c) hamowanie i zatrzymanie w określonym miejscu – STOP, linia bezwarunkowego zatrzymania
 4. d) prawidłowe wykonanie manewrów: m.in. włączanie się do ruchu, omijanie, skręt, zmiana pasa
 5. e) trzymanie kierownicy jedną ręką podczas sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu
 6. f) utrzymanie równowagi w czasie jazdy podczas oglądania się do tyłu

 

Podczas egzaminu praktycznego uczniowie korzystają ze swoich rowerów.

 1. Konieczna jest zgoda rodziców – dostarczę formularz przez uczniów,
  jak również 1 zdjęcia legitymacyjnego (z tyłu: imię, nazwisko, data urodzenia) w celu wydania karty rowerowej.

 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ!      

 

WARTO ZAJRZEĆ NA PONIŻSZE STRONY:

 

http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy,2162.html – zbiór informacji dotyczących rowerzystów

 

http://dlakierowcow.policja.pl/dk/pierwsza-pomoc

 

 

POĆWICZ ROZWIĄZYWANIE TESTÓW np.:

 

https://kartarowerowa.net.pl/

 

https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

 

https://brd.edu.pl/brd1/testy/4/quiz.htm

 

http://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm

 

http://www.spkurow.pl/nowa/karta/rowery/rowery.htm

 

https://wordwall.net/pl-pl/community/klasa-4/karta-rowerowa-test

 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/component/ariquiz/Quiz/57-Test251?task=edit