Portal Miasta Orzesze

Język Niemiecki jako język mniejszości narodowej

JĘZYK NIEMIECKI jako język mniejszości narodowej

Zasady organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęć własnej historii i kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
1. […] Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor szkoły,  na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej.
2.Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 20 września. Dotyczy on całego okresu nauki ucznia w danej szkole.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa, jest równoznaczne z:
– W przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
– W przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
4. Rodzice dziecka lub ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.
5. Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły informuje rodziców […] o:
– Celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;
– Informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego;
– Warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły;
– Uprawnieniach i obowiązkach uczniów.
6. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.
7. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, jest prowadzona w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

 

ZAŁĄCZNIKI:
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 4 lutego 2022 r.
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r.
 Wniosek o objęcie dziecka nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w rozporządzeniu.