Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Program wychowawczo –profilaktyczny na rok szk.2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo –profilaktyczny na rok szk. 2023/2024

Założenia: 

 1. Opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • ankiety dotyczącej wychowania, bezpieczeństwa, praw dziecka i obowiązków ucznia, diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka - obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, poza nią ,
 • zgłaszanych uwag uczniów i rodziców,
 • analizy uwag.

 

Przy opracowaniu zakresu wychowawczego programu uwzględnione zostały potrzeby uczniów wynikające z:

 • pracy nad systemem wartości :uczciwość, tolerancja, empatia, patriotyzm, szacunek dla siebie i innych, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
 • propozycji działań o charakterze wychowawczym, których autorami są rodzice, uczniowie, nauczyciele,
 • tradycji i świąt związanych z kalendarzem.

 

Biorąc pod uwagę analizę danych uzyskanych podczas diagnozy wyodrębniliśmy czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące dla uczniów naszej szkoły, które posłużyły następnie jako punkt wyjścia do ustalenia właściwych kierunków oddziaływań profilaktycznych

 i wychowawczych.

 

 

 

Czynniki ryzyka

 

 1. Przebywanie uczniów w towarzystwie osób pijących alkohol, palących, używających dopalaczy, narkotyków. Łatwy dostęp do używek. Możliwość zakupu przez nieletnich. korzystanie z usług zakupu towaru przez starszych kolegów.

2.Popularność napojów energetyzujących.

 1. Nadmierne korzystanie z komputera, Internetu bez kontroli dorosłych.

4.Wykorzystywanie komunikatorów internetowych jako źródła przemocy, mowy nienawiści, wulgaryzmów;

 1. Częste spędzanie czasu wolnego poza domem bez kontroli opiekunów.
 2. Niekonsekwencja w wychowaniu.
 3. Nadmierna tolerancja i ufność.
 4. Duża ilość czasu spędzanego w sieci- cyberprzemoc.

9.Izolacja społeczna.

10.Niewystarczajace wsparcie  instytucji zewnętrznych (sąd, policja ).

11.Niewłaściwe zachowania w czasie lekcji uniemożliwiające nabywanie wiedzy i umiejętności  uczniom w planowanym zakresie.

12.Poczucie bezkarności za popełniane czyny, okazywanie braku szacunku.

13.Brak świadomości uczniów dotyczący udziału w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole.

 

Czynniki chroniące

 

 1. Przestrzeganie norm moralnych, w tym odwoływanie się do wiary, religii.
 2. Wsparcie koleżanek, kolegów i przyjaciół.
 3. Dobre relacje z rodzicami i rodzeństwem.
 4. Pozytywny stosunek do szkoły, nauczycieli. Dobra atmosfera w szkole, klasie.
 5. Działania integrujące zespoły klasowe.
 6. Personalizacja uczniów (uczeń znany z imienia i nazwiska).
 7. Wskazanie alternatyw w zakresie spędzania wolnego czasu.

8.Działania akcyjne szkoły na rzecz środowiska lokalnego.

 1. Włączanie rodziców w pracę wychowawczą oraz w organizację szkolnych imprez

i uroczystości.

10.Osiaganie sukcesów.        

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym (przykłady):

 • występuje konieczność rozszerzenia działań na rzecz profilaktyki uzależnień,
 • niedostosowanie społeczne i jego przejawy: kontakt z osobami pijącymi  alkohol, demoralizacja, akty przemocy słownej – kontynuacja współpracy z policją, rodzicami,
 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, zasady zawarte w sawuare- vivre, w tym występują zachowania agresywne – zachodzi konieczność rozszerzenia działań na rzecz wychowania, profilaktyki przemocy,
 • nieprzestrzegane są normy zdrowego odżywiania się.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami, cyberprzemoc
 • przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania,
 • wnioski z podsumowania nadzoru pedagogicznego,
 • kierunki polityki oświatowej państwa na rok szk.2023/24

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje całą społeczność szkolną.

 • liderów wychowania (  koordynatora ds. wychowania i profilaktyki, przew. zespołu wychowawców, pedagogów, (psychologa), wychowawców
 • nauczycieli realizujących cele programu wychowawczo -  profilaktycznego
 • uczniów objętych oddziaływaniami wychowawczo - profilaktycznymi
 • rodziców 
 • specjalistów zatrudnionych w lokalnych instytucjach pomocowych.

Liderzy:

 • dokonują analizy sytuacji wychowawczej,
 • wprowadzają zmiany
 • przedstawiają sprawozdania

Wychowawcy i nauczyciele:

 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
 • opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • prowadzą dokumentację nauczania, wychowania,
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej,
 • integrują oddział,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współpracują z dyrekcją szkoły,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 

Uczniowie:

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo ‑profilaktycznego.

 

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

1.Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb.

2.Zapoznanie rodziców z:

 • zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,
 • przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,
 • organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

3.Udział rodziców w podejmowaniu decyzji istotnych dla pracy szkoły.

4.Organizację warsztatów oraz poganek na tematy problemów wychowawczych, zdrowotnych i in.

Rodzice:

 • uchwalają  w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu),
 • wyposażają dziecko we właściwe nawyki żywieniowe,
 • zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.
 1. Oparty na bazie podstawy prawnej i dokumentów szkolnych.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r (Dz.U.z 1991r. nr 120,poz.526),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jedn. :Dz. U z2019 r.poz.2215 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020r.poz.1327 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 20126r. poz. 487 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t.j.Dz.U. z 2018r. 1446 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 685ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz.1449),
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w r. szk.2023/2024,
 • Wytyczne MEiN, MZ GIS dla publicznych i niepublicznych placówek od 1.09.2022r.
 • Statut

 

 

4.Wyznacza cele. (Kierunki polityki oświatowej, wnioski nadzoru pedagogicznego)

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 8. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 • Budowanie systemu wartości zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.  Postępowanie zgodne z zasadami savoir -vivre.
 • Poszanowanie i respektowanie regulaminów szkolnych, prawa ,w tym praw człowieka, dziecka, ucznia.
 • Wskazywanie autorytetów, wzorców do naśladowania.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.
 • Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, aktywności zapewniających wszechstronny rozwój osobisty.
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych, pozytywnego stosunku do szkoły.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych tj. współpraca, komunikatywność, empatia, wrażliwość społeczna.
 • Budowanie atmosfery życzliwości, otwartości w relacjach międzyludzkich.
 • Rozwijanie umiejętności asertywnych, konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Uczenie świadomego podejmowania decyzji oraz ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i wyborów.
 • Uświadamianie zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych, przemocy i konfliktów pomiędzy uczniami
 • Uświadamianie uczniom negatywnego wpływu wszelakich używek na organizm człowieka.
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Reagowanie na zachowania agresywne, panowanie nad swoimi emocjami.

 

5.Realizuje zadania :

 

1.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej .Prawa dziecka.

2.Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

3.Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

4.Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

5.Organizacja czasu wolnego

6.Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia, zapobieganie zaburzeniom odżywiania

7.Edukacja proekologiczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania programu

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej   i regionalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa dziecka

Uczeń:

-zna symbole narodowe (flagę, godło, słowa hymnu)

-rozumie znaczenie symboli narodowych,

-potrafi okazać należny szacunek dla symboli narodowych, wie, w jakiej postawie śpiewa się hymn,

- zna  sylwetki  słynnych Polaków, patrona szkoły,

-zna symbole europejskie(flagę, hymn-kl. IV-VIII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-zna swoje prawa,

- jest świadomy kierowanych działań

 

-organizacja i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym,

- nabycie umiejętności śpiewania hymnu polskiego,

- prowadzenie kroniki szkolnej,

- konkurs wiedzy o patronie szkoły,

-nauka hymnu UE,

- pogadanki w czasie godziny wychowawczej nt. „Historia mojej miejscowości”  „Znamy patronów ulic”;

Wycieczki edukacyjne.

 

 

 

 

-apele informacyjne,

- zajęcia wychowawcze,

-zwiększenie świadomości uczniów uczestniczących w działaniach na rzecz praw dziecka

 

-wychowawcy klas,

-nauczyciele wych. muz.,

-nauczyciel historii,

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawcy,

-nauczyciele,

-pedagodzy

- zwrotne informacje uczestników spotkań świadczące o realizacji działań

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia

Uczeń:

- zna zagrożenia związane z niekontrolowanym przyjmowaniem środków psychoaktywnych,

-rozumie zasadność umiejętnego odmawiania podejmowania zachowań ryzykownych związanych z przyjmowaniem dopalaczy oraz innych środków alternatywnych, w tym lekarstw,

-wie , w jaki sposób przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej,

-potrafi zastosować techniki zachowań asertywnych w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i ze szkoły,

-właściwie reaguje w razie np. pożaru, wypadku, kradzieży,

-dostosowuje się sygnałów alarmowych

-potrafi się dostosować do wytycznych MEiN,MZ,GIS

 

-warsztaty umiejętności psychospołecznych dla kl. IV - VIII

 

- wychowawcy , pedagog szkolny, psycholog pielęgniarka

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi

Uczeń:

-zna sposoby akceptowalnego sposobu wyrażania swoich uczuć i emocji,

-szanuje odmienność innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej itd.,

 - potrafi posłużyć się argumentami, uzasadniając swoje stanowisko,

-wie ,jak konstruktywnie rozwiązywać sytuacje sporne i konfliktowe,

- jest  wrażliwy na potrzeby innych, ma przyswojone podstawowe zasady tolerancji,

-włącza się w zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,

-zna elementarne normy współżycia społecznego w grupie rówieśniczej,

 

- udział w zajęciach programów alternatywnych, kołach zainteresowań, wolontariacie,

- uczestnictwo w ramach godzin wychowawczych w warsztatach ,

- zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji  w ramach zajęć kreatywnych

 

-nauczyciele prowadzący koła

zainteresowań,

- wychowawcy ,

-specjaliści poradni PPP

Organizacja czasu wolnego oraz kreowania zdrowego stylu życia w oparciu o programy alternatyw.

Uczeń:

-wie, jak kreatywnie spędzać czas wolny,

-potrafi dopasować sposób spędzania wolnego czasu do zainteresowań,

-rozumie wpływ zdrowego stylu życia na kondycję fizyczną

 i psychiczną,

- zna zasady określające właściwą postawę  w czasie pisania, siedzenia,

-spędza czas wolny w sposób aktywny i kontrolowany, nabywając umiejętności prozdrowotne i integruje się z pozytywna grupą rówieśniczą,

- zna szkodliwy wpływ  tzw. używek dla rozwoju psychofizycznego człowieka,

- dokonuje krytycznego wyboru informacji medialnych

-zna zagrożenia ze strony mediów, skutki  uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych,

-zna konsekwencje niewłaściwych zachowań,

 

 

-organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy, działania dotyczące zdrowego stylu życia,

-organizowanie zajęć w ramach kół zainteresowań, współpraca ze stowarzyszeniami,

-organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych wycieczek edukacyjnych

 

-nauczyciele prowadzący koła zainteresowań,

-wychowawcy

Kształtowanie postawy zdrowego stylu życia, zapobieganie zaburzeniom odżywiania

-Uczeń:

-wie, jak zdrowo się odżywiać,

- zna optymalnym rozkład posiłków w ciągu doby,

-potrafi przedstawić pozytywnego albo szkodliwego wpływu niektórych pokarmów na zdrowie człowieka,

-posiada wiedzę nt. napojów energetyzujących,

-potrafi skomponować zdrowy posiłek,

-rozumie , w jaki sposób zachować zdrowy wygląd przestrzegając zasad dietetyki,

-umie  zorganizować warsztat pracy i zachować zasady higieny psychicznej

-spędzanie przerw na podwórku,

-wietrzenie sal, przestrzeganie regulaminów, procedur, wytycznych GIS, Sanepidu -uczestnictwo w spotkaniach kulinarnych, zajęciach kreatywnych,

-udział w prelekcjach dietetyka, pielęgniarki szkolnej,

-ankieta „Wiem, co jem”,

-ścisła współpraca intendentki z wicedyrektorem –ustalanie jadłospisów

-konkurs kulinarny „Słodko , ale zdrowo”

-zachowanie właściwej postawy w czasie lekcji,

-gimnastyka śródlekcyjna,

 

 

 

 

 

 

 

-nauczyciel biologii,

-nauczyciele  kreatywności,

- wychowawcy,

-wicedyrektor

Edukacja proekologiczna

Uczeń:

- potrafi obserwować przyrodę,

-wie, jakie działania podejmować ,aby chronić przyrodę i być odpowiedzialnym za środowisko,

-zna współzależności między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym,

-jest odpowiedzialny za środowisko naturalne

 

-wycieczki po okolicy,

-spotkania z leśniczym,

-akcje związane z dokarmianiem zwierząt,

-segregacja śmieci

 

 

-nauczyciele biologii, chemii,

-wychowawcy klas

Kształtowanie u uczniów umiejętności

konieczne do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji

Uczeń:

-rozumie, iż są  sposoby odpowiednie do realizacji swoich potrzeb(bez przemocy, wymuszania i agresji),

-wie, jak zapanować nad trudnymi emocjami,

-zna konsekwencje niewłaściwych zachowań,

 

 

 

- pogadanki we wszystkich klasach,

- treningi,

 

-insp. policji,

-specjalista PPP.

-pedagog szkolny,

-wychowawcy

 i nauczyciele

 

 

 1. Dostosowany do:
 • poziomu rozwojowego uczniów,
 • poziomu wiedzy uczniów z zakresu uzależnień i ich naturalnych i prawnych konsekwencji,
 • poziomu umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu,
 1. Przewiduje:
 • opracowanie wytycznych programu wychowawczo- profilaktycznego profilaktyki szkolnej,
 • wykorzystanie wyników ankiet, obserwacji  do wprowadzenia zmian w realizowanym programie,
 • wsparcie edukacyjne dla rady pedagogicznej -szkolenia

 

 1. Realizowany jest w oparciu o współpracę z:
 • rodzicami
 • nauczycielami
 • instytucjami oświatowymi
 • instytucjami publicznymi resortowymi
 • organizacjami pozarządowymi, innymi
 1. Dokumentowany przez:
 • Dzienniki lekcyjne
 • Notatki służbowe
 • Dokumentację szkoły 
 1. Formy działań programowych:

Uczniowie:

Warsztaty, pogadanki, zajęcia integrujące zespół klasowy, konkursy, dostarczanie konkretnej wiedzy w ramach lekcji wychowawczych prowadzonych metodami aktywizującymi.

Rodzice:

Pedagogizacja, konsultacje i indywidualne porady, współpraca z PPP w celu obejmowania terapią rodzinną rodzin, w których występuje sytuacja problematyczna, wywiady; edukacja zdrowotna

Rada Pedagogiczna:

Konsultacje w ramach powołanych zespołów, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, analizowanie i diagnozowanie sytuacji wychowawczych w każdym zespole klasowym we współpracy wychowawców z PPP

 1. Kontrola realizacji zadań programu:

-zapisy w dziennikach,

- obserwacje i analiza zachowań uczniów.

-wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami, rozmowy wychowawcze, opinie uczniów i rodziców

Narzędzia : ankiety ewaluacyjne, analiza dokumentów szkoły, obserwacja.

Załączniki:

-Zasady dobrego zachowania w szkole,

-Plan Oświaty Zdrowotnej na rok 2023/24

 

 

Banery/Logo