Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

O przedszkolu

Artykuły

 • Najważniejsze informacje

  Czas pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00

  Placówka funkcjonuje w oparciu o:
  1. Ustawę Prawo Oświatowe,

  2. Statut Przedszkola nr 7 w Orzeszu-Gardawicach,
  3. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej,
  4. Regulamin Rady Rodziców.

  Dzieci mają do dyspozycji 4 sale do zajęć i zabaw: przestronne i dobrze wyposażone. Każda sala zaopatrzona jest w mini barek z niegazowaną wodą mineralną, z której dzieci mogą korzystać według własnych potrzeb.
  Przedszkole dysponuje dużym, ogrodzonym terenem zielonym, na którym usytuowane są dwa place zabaw dla dzieci, posiadające wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
  Placówka dożywia dzieci przygotowując codziennie 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Nie korzystamy z gotowych produktów - wszystkie są przygotowywane własnym wkładem pracy.

  Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu obejmuje godziny od 8.30 - 13.30.

  Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Orzesze nr L/635/22 z dnia 15 grudnia 2022r. od dnia 4 stycznia 2023r. – 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę poza 8.30 – 13.30. Odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonywana jest na konto bankowe do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Rodzice otrzymują informacje o kwocie do zapłaty na podany przez siebie adres mailowy, pozostali w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola. Numer konta: Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy w Orzeszu 35 8454 1040 2002 0048 5272 0002.

  Czytaj Więcej o: Najważniejsze informacje
 • Podstawowe dane

  Przedszkole nr 7 w Orzeszu Gardawicach

  ul Mleczna 1

  43-180 Orzesze.

  email: p7@orzesze.pl

  telefon: 32 22 13 101

   

  Organ prowadzący: Urząd Miasta Orzesze

  poprzez WYDZIAŁ EDUKACJI

  św. Wawrzyńca 21, tel.32 72 33 003

  Naczelnik Wydziału: Sylwia Krawczyk

   

  Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty

  Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 27

  Dyrektor: Ireneusz Komorowski

  Czytaj Więcej o: Podstawowe dane
 • Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu

  1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli
   z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

   2.Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami przebiegają według ustalonego
   i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
   - zebrania z rodzicami,
   - zajęcia otwarte w przedszkolu,

  - konsultacji

  3. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

  4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu (pokój pracy logopedy   i  innych zajęć rewalidacyjnych)  jeśli jest ono wolne lub w innym wolnym pomieszczeniu,
  a nie na korytarzu.

  5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

  6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, spotkań zespołów lub na prośbę nauczyciela, rodzica, dyrektora przedszkola.

  7. Obecność rodziców/opiekunów prawnych  na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

  8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

  9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
  - nauczyciela,
  - dyrektora przedszkola,
  - rady pedagogicznej,
  - organu nadzorującego przedszkole.

  10. Rodzice/opiekunowie prawni  wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

  Czytaj Więcej o: Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu
 • Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

  6:00 – 8:30    Schodzenie się dzieci – witanie się z nauczycielką dyżurującą.

  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, praca z dzieckiem zdolnym oraz o charakterze stymulującym.

  Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia logopedyczne.

  8:30 – 8:45  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.

  8:45 – 9:15  Śniadanie – wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

  9:15 – 11:45 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: religia, j. angielski – wg harmonogramu.

  Uroczystości przedszkolne i przygotowanie do nich. Wspieranie działań twórczych poprzez  kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą (konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne).

  Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy swobodne i organizowane na podwórku przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.

  Organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji.

  11:45 – 12:00 – Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.

  12:00 – 12:30 Obiad – kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

  12:30–13:45 Odpoczynek poobiedni – w grupie  najmłodszej odpoczynek na leżakach (relaks przy muzyce, słuchaniu opowiadań z literatury dziecięcej; w starszych grupach spotkanie z książką, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia itp.

  Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub  nauczyciela w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

  Zajęcia dodatkowe: religia wg harmonogramu.

  13:45 – 14:00 Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, czynności samoobsługowe – kształtowanie   i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów, w gr.III podwieczorek.

  14:00 – 14:15  Podwieczorek – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

  14:30 – 16:45 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, praca w małych zespołach i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. W małych zespołach, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci – z nauczycielem dyżurującym lub swojej grupie.

  16:45 – 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

  Czytaj Więcej o: Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

Banery/Logo