Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Orzeszanin roku

Podczas sesji Rady Miejskiej Orzesza w marcu 2019 roku Radni podjęli uchwałę w sprawie wyróżniania osób, instytucji, którzy promują miasto. Tytuł "Orzeszanin Roku" zastąpił dotychczasowe wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Orzesze”. Nowe wyróżnienie daje większe możliwości dowartościowania osób, które w roku kalendarzowym promowały oraz w szczególny sposób wpływały na rozwój gminy.

Tytuł „Orzeszanin Roku” może być przyznawany osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom grupom, zespołom, organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom lub instytucjom publicznym działającym na terenie miasta oraz poza jego granicami - za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową, naukową, charytatywną oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto, bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.

Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu "Orzeszanin Roku" przysługuje: Burmistrzowi Miasta, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze, grupie 5 radnych, radom sołeckim. radom pedagogicznym szkół oraz grupie minimum 10 mieszkańcom Orzesza.

Regulamin

określający zasady i tryb przyznawania tytułu

"Orzeszanin Roku”

 

§ 1

1. Tytuł "Orzeszanin Roku" jest lokalnym tytułem jako dowód uznania za szczególny wkład pracy w dzieło rozwoju Miasta Orzesze.

2. Tytuł „Orzeszanin Roku” będzie przyznawany za dany rok kalendarzowy rozszerzany w nazwie o rok, za który jest przyznawany.

3. Tytuł „Orzeszanin Roku” będzie odmieniany, jeżeli zaistnieje taka potrzeba przez rodzaje i liczby zgodnie z zasadami języka polskiego.

§ 2

Tytuł może być przyznawany osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom grupom, zespołom, organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom lub instytucjom publicznym zwanymi dalej kandydaturą, działającym na terenie miasta oraz poza jego granicami - za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową, naukową, charytatywną oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto, bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.

§ 3

1. Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie tytułu "Orzeszanin Roku" przysługuje:

1) Burmistrzowi Miasta Orzesze.

2) Organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze.

3) Grupie 5 radnych.

4) Radom sołeckim.

5) Radom pedagogicznym szkół.

6) Minimum 10 mieszkańcom Orzesza.

2. Zgłaszany wniosek może dotyczyć tylko jednej kandydatury.

3. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku.

§ 4

Wniosek, o którym mowa w § 3 musi być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:

1) dane kandydata wraz z jego charakterystyką i uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu w przypadku wnioskowania dla osoby fizycznej,

2) nazwa i dane adresowe osoby prawnej, stowarzyszenia, grupy, zespołu, organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej wraz z uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu w przypadku występowania z wnioskiem dla takich podmiotów,

3) podpis/podpisy osób składających wniosek wraz z danymi osób składających wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu wraz z wymaganą zgodą na przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia składanego przez minimum 10 mieszkańcom Orzesza należy załączyć listę osób składających zawierającą Imię i Nazwisko, adres zamieszkania i podpis oraz wyznaczyć osobę reprezentującą.

Wzór wniosków stanowi załączniki do regulaminu.
Zgłoszenia należy składać do końca kwietnia każdego roku, z wyjątkiem roku 2019, w którym wnioski należy składać do końca maja.
Wniosek składa się do Urzędu Miejskiego Orzesze.
Wnioski złożone po terminie, niekompletne, bez wymaganych zgód nie będą rozpatrywane.

§ 5

Wniosek o przyznanie tytułu opiniuje i zatwierdza honorowe kolegium zwane dalej Kapitułą w składzie:

1) Burmistrz Miasta

2) Zastępca Burmistrza

3) Przewodniczący Rady Miasta

4) Przewodniczący Komisji Miasta Rady Miejskiej Orzesze

5) Sekretarz Miasta

6) Kierownik Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

7) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Kapituła spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego, który organizuje jej pracę.
Kapituła może zasięgać dodatkowych informacji o kandydaturze u wnioskodawcy.
Decyzje o przyznaniu tytułu "Orzeszanin Roku" podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły.
Decyzja Kapituły jest ostateczna.

§ 6

Kapituła może nie przedstawić kandydatury do tytułu w danym roku.

§ 7

1. Nadanie tytułu "Orzeszanin Roku" ma uroczysty charakter.

2. Nadaniu tytułu "Orzeszanin Roku" może być elementem obchodów uroczystości miejskich.

§ 8

Kandydaturze , której przyznano tytuł, wręcza się statuetkę, dyplom oraz wpisuje się do Księgi „Orzeszanin Roku"

§ 9

Urząd Miejski Orzesze informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl;

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Orzeszanin Roku” na podstawie zgody Kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Burmistrz Miasta Orzesze ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

6. Mam prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; a w przypadku danych zbieranych za zgodą mogę również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

7. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Urząd Miejski Orzesze nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych ani nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Link: Uchwała, regulamin, wniosek

Link: Wniosek

Banery/Logo