Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny  2022/2023

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do I klas publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.06.2022r. – 15.06.2022r.

16.08.2022r. - 19.08.2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

16.06.2022r. - 17.06.2022r.

22.08.2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.06.2022r.

godzina 10.00

23.08.2022r.

godzina 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.06.2022r.– 23.06.2022r.

24.08.2022r. - 25.08.2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24.06.2022r.
godzina 10.00

26.08.2022r.
godzina 10.00

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do I klas publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Orzesze jest organem prowadzącym

 1. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka
do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 1. Przyjmowanie do klasy I
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:
  • 8-letnie (urodzone w roku 2014) – odroczone ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Karty zgłoszenia dziecka.

Wzór Karty zgłoszenia dziecka dostępny jest w każdej szkole podstawowej.
Wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej do 14 lutego 2022r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Orzeszu w Uchwale Nr XL/543/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów
 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku rekrutacyjnego dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek rekrutacyjny składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.  

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr VIII/9/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych przez Miasto Orzesze.

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, w terminie określonym w Zarządzeniu nr VIII/9/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2022r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

Banery/Logo