Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Regulamin do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Orzesze

Podstawa prawna: rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.   z 2021r. poz. 1082)

I  WSTĘP

 1. Poniższe zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły podstawowej.
 2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły podstawowej.

 

II  ZASADY REKRUTACJI

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
  w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane równorzędnie bez względu na wiek.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci   do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w punkcie III.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 25 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

III KRYTERIA

 Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do

potwierdzania kryteriów

Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole

10

Oświadczenie rodziców

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie

 

8

 

Oświadczenie rodziców

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6

Oświadczenie rodzica 

Szkoła, do której kandydat składa wniosek, jest bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa

5

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania

Szkoła na liście preferencyjnej we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

2

Wniosek rekrutacyjny

Szkoła, do której kandydat składa wniosek, znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica lub jest miejscem pracy jednego z rodziców.

4

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA

      W razie wątpliwości komisja rekrutacyjna może zweryfikować oświadczenia.

 

V HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Harmonogram składania wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 1. Składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie – od 30 stycznia  do 10 lutego 2023r.
 2. 13 lutego 2023r.  - weryfikacja zgłoszeń 
 3. 14 lutego 2023r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej zamieszkujących
  w obwodzie szkolnym.

 

 

Harmonogram rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.06.2023r. -

14.06.2023r.

14.08.2023r. - 

18.08.2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

15.06.2023 r. - 

16.06.2023 r. 

21.08.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.06.2023 r.

godz.  10.00

22.08.2023r.,

godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19.06.2023r. - 

21.06.2023r.

22.08.2023r. - 24.08.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22.06.2023 r. 

godz. 10.00

25.08.2023r.

godz. 10.00

 

VI KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
 2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:
 • przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie

            dokumentów  w terminach określonych w punkcie V,

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 • przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został

             zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty, 

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów  

            uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub  

            informację o liczbie wolnych miejsc.

 

VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść   do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
 2. Karta informacyjna
 3. Oświadczenia
 4. Klauzula informacyjna
 5. Informacja dot. przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 7. Potwierdzenie woli
 8. Wniosek rekrutacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia dziecka

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr …. w Orzeszu

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Dane osobowe dziecka (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imiona dziecka

 

2.

Nazwisko dziecka

 

3.

Data urodzenia

DD-MM-RRRR

             

 

4.

Miejsce urodzenia/województwo

 

5.

PESEL

 

(w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

               

 

 

 

 
                               

II/ 1 Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

 

Dane matki/opiekuna prawnego

 

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Telefon kontaktowy

 

3.

Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż dziecka)

 

4.

Adres e-mail

 

II/2  Dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Dane ojca/opiekuna prawnego

 

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Telefon kontaktowy

 

3.

Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż dziecka)

 

4.

Adres e-mail

 

 

 1. Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego).

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr …. w Orzeszu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

…………………………………                                                                     ………………………….

data oraz  czytelny podpis matki/                                                       data oraz czytelny podpis ojca/

opiekuna prawnego                                                                                       opiekuna prawnego

Data przyjęcia Karty zgłoszenia dziecka    …………………………………

 

Podpis osoby przyjmującej wniosek          ………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Załącznik nr 2

                                                           KARTA INFORMACYJNA

1.Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej? (w jakich godzinach)

Karta zapisu do świetlicy do odbioru w sekretariacie lub świetlicy szkolnej.

TAK

NIE

2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej?

TAK (jakiej?)

 

NIE

3. Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia?

Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkolnego:

a) orzeczenia o niepełnosprawności

b) orzeczenia o kształceniu specjalnym 

c) opinii PPP

TAK

 

 

NIE

4. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U 2020 poz. 983)

wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii rzymskokatolickiej/ lekcjach etyki*

W razie podjęcia decyzji o przerwaniu przez dziecko nauki religii/etyki zobowiązuję się złożyć pisemną informację dyrektorowi szkoły.

*niewłaściwe skreślić

TAK


…………………………

(wpisać rodzaj zajęć)

NIE

5. Dane placówki, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego

 

6. Wraz z zapisem dziecka prosimy dostarczyć do sekretariatu

a) jedno opisane zdjęcie do legitymacji szkolnej,

b) bilans zdrowia sześciolatka.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych

Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa, zobowiązany jest wpisać poniżej dane szkoły, do której ma zamiar zapisać dziecko.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres szkoły)

Podanie powyższej informacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do wybranej szkoły. 

Kandydat do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu podlega rekrutacji na wolne miejsca w wybranej placówce.

Organ prowadzący zarządzeniem wydanym do końca stycznia 2023r. ustala terminy rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej.

                                                                                                                                

 

 

Załącznik nr 3

Oświadczenia

 

 1. Oświadczam, że dane przedłożone w karcie informacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania  dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu i/lub karcie informacyjnej.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku/podopiecznemu* świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki w środowisku nauczania i wychowania.
 2. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z poniższymi załącznikami:
 • Klauzula Informacyjna dot. administratora danych
 • Informacja dot. przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

……………………………………                                                …………………..…..………………

data i czytelny podpis matki/                                                            data i czytelny podpis ojca/

/opiekuna prawnego                                                                                           opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr …. im. ……….. w Orzeszu, ul. ………... 43-180 Orzesze, tel.: ……….., e-mail: …………..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@orzesze.pl lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta Orzesze, tel. 784690446.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, tzn.: art. 6 ust. 1 lit. c, dla wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9 ust. 2 lit. g, kiedy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie wyrażonej przez Pana /Panią zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
 4. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Rodzicom/opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą. 

Przyjęto do wiadomości:

………………………                                                                    …………………..…..………………

data i czytelny podpis matki/                                                            data i czytelny podpis ojca/

/opiekuna prawnego                                                                                       /opiekuna prawnego

                                                                                                                      Załącznik nr 5

Informacja dot. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

W związku z powyższym prosimy o pisemne potwierdzenie swojego stanowiska nt. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych „wrażliwych” Państwa dziecka przez Szkołę Podstawową nr ….. w Orzeszu, ul. …………………………….., w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, które zostały przekazane w formie:

 • pisemnej tj. wniosku, orzeczenia, opinii, wyroku, zaświadczenia, deklaracji, oświadczenia,
 • e-mailowej,
 • ustnej,
 • lub innej.

Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące:

 • zdrowia,
 • realizacji obowiązku szkolnego przez inne formy kształcenia tj. nauczanie specjalne, nauczanie indywidualne, inne zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • religii,
 • tożsamości narodowej,
 • wizerunku.

chronione są szczególnie, prosimy Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Prosimy o wyraźnie potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy przetwarzali podane dane, o których mowa wyżej:

                   NIE*

                  TAK*, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym    dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

* niepotrzebne skreślić

……………………………                                      ……………………………..…

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna  prawnego

                                                                                                                                 Załącznik nr 6

………………………………………….…………….

Imię i nazwisko 

………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Oświadczam, że miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania  mojego syna/mojej córki …………………………………………………urodzonego/ej dn………………………………………   
w…………………………………….,kandydata/tki do I klasy Szkoły Podstawowej nr ….. w Orzeszu jest ……………………………………………………………………………………….

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


………………………………                                              ……………………..…..………………..…

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Załącznik nr 7

Orzesze, dnia ……………..

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do szkoły podstawowej

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

 

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka, numer PESEL)

 

do Szkoły Podstawowej nr …… w Orzeszu,  do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024.

 

 

……………………………                                       ……………………………..…..…………

Podpis matki/opiekunki prawnej                                                Podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik nr 8

                                                           Wniosek rekrutacyjny

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr ….. w Orzeszu w r. szk. 2023/2024

 

 1. Dane osobowe kandydata (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

 

1.

Imiona dziecka

 

2.

Nazwisko dziecka

 

3.

Data urodzenia

               

4.

Miejsce urodzenia/województwo

 

5.

PESEL

(w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

                   

 

 

6.

Adres zamieszkania kandydata

 

7.

Adres stałego zameldowania kandydata (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

 

8.

Dane placówki, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego

 

9.

Szkoła obwodowa

 

10.

Kolejność wyboru szkoły 

(wpisać nazwy i adresy szkół
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

 
 
 
                           


II/1 Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

 

Dane matki/opiekunki prawnej

 

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Miejsce zamieszkania

 

3.

Miejsce zameldowania

(jeśli inne niż adres zamieszkania)

 

4.

Telefon kontaktowy

 

5

Adres e-mail

 

II/2  Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

 

Dane ojca /opiekuna prawnego

 

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Miejsce zamieszkania

 

3.

Miejsce zameldowania
(jeśli inne niż adres zamieszkania)

 

4.

Telefon kontaktowy

 

5.

Adres e-mail

 

 

III/1 Dane dodatkowe

1.Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej? (w jakich godzinach)

Karta zapisu do świetlicy do odbioru w sekretariacie lub świetlicy szkolnej.

TAK

NIE

 

2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej

TAK (jakiej?)

NIE

3. Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia

Jeżeli tak, to Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkolnego:

a) orzeczenia o niepełnosprawności

b) orzeczenia o kształceniu specjalnym 

c) opinia PPP

TAK

NIE

4. . Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U 2020 poz. 983)

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody,
aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach religii/etyki*

W razie podjęcia decyzji o przerwaniu przez dziecko nauki religii/etyki zobowiązuję się złożyć pisemną informację dyrektorowi szkoły.

*niewłaściwe skreślić

TAK

 

……………………………….

(wpisać rodzaj zajęć)

NIE

5. Wraz z zapisem dziecka prosimy dostarczyć do sekretariatu

a) jedno opisane zdjęcie do legitymacji szkolnej,

b) bilans zdrowia sześciolatka.

 

 

Oświadczenia

Oświadczenia wnioskodawcy 

 1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 10000 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Szkołę Podstawową nr …. w Orzeszu w związku z procedurą rekrutacji. 
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się  z  poniższymi załącznikami:
 • Klauzula Informacyjna dot. Administratora danych,
 • Informacja dot.  Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

 

………………………………                                                           ……………………………..…..…

Data. Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego       Data. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dot. Administratora danych

Szanowni Państwo,

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Państwa i ich dzieci przedstawiam informację, która pomoże to ustalić.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa/dzieci danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1…. z siedzibą w Orzeszu, ul. ……… tel: ……. email: ……….
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: w Szkole Podstawowej nr … w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem tel. nr 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
 3. Dane osobowe Państwa/dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
  w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Państwa/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/opiekunom prawnym/dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Przyjęto do wiadomości:

 

……………………………………                                     ……………………………..…..……………

Data. Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego    Data. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Informacja dot. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

W związku z powyższym prosimy o pisemne potwierdzenie swojego stanowiska nt. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych „wrażliwych” Państwa dziecka przez Szkołę Podstawową nr ….. w Orzeszu, ul. …………………………….., w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, które zostały przekazane w formie:

 • pisemnej tj. wniosku, orzeczenia, opinii, wyroku, zaświadczenia, deklaracji, oświadczenia,
 • e-mailowej,
 • ustnej,
 • lub innej.

Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące:

 • zdrowia,
 • realizacji obowiązku szkolnego przez inne formy kształcenia tj. nauczanie specjalne, nauczanie indywidualne, inne zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • religii,
 • tożsamości narodowej,
 • wizerunku.

chronione są szczególnie, prosimy Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Prosimy o wyraźnie potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy przetwarzali podane dane, o których mowa wyżej:

             NIE*

             TAK*, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

* niepotrzebne skreślić

………………………                                              ……………………………..…..………………..…

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Data przyjęcia Wniosku rekrutacyjnego    …………………………………….    

Podpis osoby przyjmującej   wniosek          …………………………………

Artykuły

 • Regulamin do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

  Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Orzesze

  Podstawa prawna: rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.   z 2021r. poz. 1082)

  I  WSTĘP

  1. Poniższe zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły podstawowej.
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
  3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły podstawowej.

   

  II  ZASADY REKRUTACJI

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego.
  2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
   w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
  3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane równorzędnie bez względu na wiek.
  4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci   do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
  6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w punkcie III.
  7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 25 sierpnia 2023 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

  III KRYTERIA

   Kryterium

  Liczba

  punktów

  Dokumenty niezbędne do

  potwierdzania kryteriów

  Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole

  10

  Oświadczenie rodziców

  Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie

   

  8

   

  Oświadczenie rodziców

  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  6

  Oświadczenie rodzica 

  Szkoła, do której kandydat składa wniosek, jest bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa

  5

  Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania

  Szkoła na liście preferencyjnej we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

  2

  Wniosek rekrutacyjny

  Szkoła, do której kandydat składa wniosek, znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica lub jest miejscem pracy jednego z rodziców.

  4

  Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu

   

  IV WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA

        W razie wątpliwości komisja rekrutacyjna może zweryfikować oświadczenia.

   

  V HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW 

  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

  Harmonogram składania wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

  1. Składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie – od 30 stycznia  do 10 lutego 2023r.
  2. 13 lutego 2023r.  - weryfikacja zgłoszeń 
  3. 14 lutego 2023r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej zamieszkujących
   w obwodzie szkolnym.

   

   

  Harmonogram rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy postępowania uzupełniającego

  Złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  5.06.2023r. -

  14.06.2023r.

  14.08.2023r. - 

  18.08.2023r.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

  15.06.2023 r. - 

  16.06.2023 r. 

  21.08.2023r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  19.06.2023 r.

  godz.  10.00

  22.08.2023r.,

  godz. 10.00

  Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  19.06.2023r. - 

  21.06.2023r.

  22.08.2023r. - 24.08.2023r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  22.06.2023 r. 

  godz. 10.00

  25.08.2023r.

  godz. 10.00

   

  VI KOMISJA REKRUTACYJNA

  1. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
  2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:
  • przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie

              dokumentów  w terminach określonych w punkcie V,

  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
  • przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został

               zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty, 

  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów  

              uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub  

              informację o liczbie wolnych miejsc.

   

  VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
   z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść   do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
   w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
  2. Karta informacyjna
  3. Oświadczenia
  4. Klauzula informacyjna
  5. Informacja dot. przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”
  6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  7. Potwierdzenie woli
  8. Wniosek rekrutacyjny

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Załącznik nr 1

  Karta zgłoszenia dziecka

  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr …. w Orzeszu

  w roku szkolnym 2023/2024

  1. Dane osobowe dziecka (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

  1.

  Imiona dziecka

   

  2.

  Nazwisko dziecka

   

  3.

  Data urodzenia

  DD-MM-RRRR

               

   

  4.

  Miejsce urodzenia/województwo

   

  5.

  PESEL

   

  (w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

                 

   

   

   

   
                                 

  II/ 1 Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

   

  Dane matki/opiekuna prawnego

   

  1.

  Imię i nazwisko

   

  2.

  Telefon kontaktowy

   

  3.

  Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż dziecka)

   

  4.

  Adres e-mail

   

  II/2  Dane rodziców/opiekunów prawnych

   

  Dane ojca/opiekuna prawnego

   

  1.

  Imię i nazwisko

   

  2.

  Telefon kontaktowy

   

  3.

  Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż dziecka)

   

  4.

  Adres e-mail

   

   

  1. Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego).

   

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr …. w Orzeszu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

   

   

  …………………………………                                                                     ………………………….

  data oraz  czytelny podpis matki/                                                       data oraz czytelny podpis ojca/

  opiekuna prawnego                                                                                       opiekuna prawnego

  Data przyjęcia Karty zgłoszenia dziecka    …………………………………

   

  Podpis osoby przyjmującej wniosek          ………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                       

                                                                                                                                   Załącznik nr 2

                                                             KARTA INFORMACYJNA

  1.Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej? (w jakich godzinach)

  Karta zapisu do świetlicy do odbioru w sekretariacie lub świetlicy szkolnej.

  TAK

  NIE

  2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej?

  TAK (jakiej?)

   

  NIE

  3. Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia?

  Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkolnego:

  a) orzeczenia o niepełnosprawności

  b) orzeczenia o kształceniu specjalnym 

  c) opinii PPP

  TAK

   

   

  NIE

  4. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U 2020 poz. 983)

  wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii rzymskokatolickiej/ lekcjach etyki*

  W razie podjęcia decyzji o przerwaniu przez dziecko nauki religii/etyki zobowiązuję się złożyć pisemną informację dyrektorowi szkoły.

  *niewłaściwe skreślić

  TAK


  …………………………

  (wpisać rodzaj zajęć)

  NIE

  5. Dane placówki, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego

   

  6. Wraz z zapisem dziecka prosimy dostarczyć do sekretariatu

  a) jedno opisane zdjęcie do legitymacji szkolnej,

  b) bilans zdrowia sześciolatka.

  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych

  Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa, zobowiązany jest wpisać poniżej dane szkoły, do której ma zamiar zapisać dziecko.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (nazwa i adres szkoły)

  Podanie powyższej informacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do wybranej szkoły. 

  Kandydat do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu podlega rekrutacji na wolne miejsca w wybranej placówce.

  Organ prowadzący zarządzeniem wydanym do końca stycznia 2023r. ustala terminy rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej.

                                                                                                                                  

   

   

  Załącznik nr 3

  Oświadczenia

   

  1. Oświadczam, że dane przedłożone w karcie informacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym. 

  Jednocześnie zobowiązuję się do informowania  dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu i/lub karcie informacyjnej.

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku/podopiecznemu* świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki w środowisku nauczania i wychowania.
  2. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z poniższymi załącznikami:
  • Klauzula Informacyjna dot. administratora danych
  • Informacja dot. przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

  ……………………………………                                                …………………..…..………………

  data i czytelny podpis matki/                                                            data i czytelny podpis ojca/

  /opiekuna prawnego                                                                                           opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

                                                                                                            Załącznik nr 4

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr …. im. ……….. w Orzeszu, ul. ………... 43-180 Orzesze, tel.: ……….., e-mail: …………..
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@orzesze.pl lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta Orzesze, tel. 784690446.
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, tzn.: art. 6 ust. 1 lit. c, dla wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9 ust. 2 lit. g, kiedy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie wyrażonej przez Pana /Panią zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
  4. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
   do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Rodzicom/opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, jest dobrowolne.
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą. 

  Przyjęto do wiadomości:

  ………………………                                                                    …………………..…..………………

  data i czytelny podpis matki/                                                            data i czytelny podpis ojca/

  /opiekuna prawnego                                                                                       /opiekuna prawnego

                                                                                                                        Załącznik nr 5

  Informacja dot. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

  Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

  W związku z powyższym prosimy o pisemne potwierdzenie swojego stanowiska nt. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

  Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych „wrażliwych” Państwa dziecka przez Szkołę Podstawową nr ….. w Orzeszu, ul. …………………………….., w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, które zostały przekazane w formie:

  • pisemnej tj. wniosku, orzeczenia, opinii, wyroku, zaświadczenia, deklaracji, oświadczenia,
  • e-mailowej,
  • ustnej,
  • lub innej.

  Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące:

  • zdrowia,
  • realizacji obowiązku szkolnego przez inne formy kształcenia tj. nauczanie specjalne, nauczanie indywidualne, inne zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • religii,
  • tożsamości narodowej,
  • wizerunku.

  chronione są szczególnie, prosimy Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

  Prosimy o wyraźnie potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy przetwarzali podane dane, o których mowa wyżej:

                     NIE*

                    TAK*, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym    dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

  * niepotrzebne skreślić

  ……………………………                                      ……………………………..…

  Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna  prawnego

                                                                                                                                   Załącznik nr 6

  ………………………………………….…………….

  Imię i nazwisko 

  ………………………………………………

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

  Oświadczenie o miejscu zamieszkania

   

  Oświadczam, że miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania  mojego syna/mojej córki …………………………………………………urodzonego/ej dn………………………………………   
  w…………………………………….,kandydata/tki do I klasy Szkoły Podstawowej nr ….. w Orzeszu jest ……………………………………………………………………………………….

   

  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


  ………………………………                                              ……………………..…..………………..…

  Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                 Załącznik nr 7

  Orzesze, dnia ……………..

   

  POTWIERDZENIE WOLI

  zapisu dziecka do szkoły podstawowej

  Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

   

  ...................................................................................................................................................................

  (imię i nazwisko dziecka, numer PESEL)

   

  do Szkoły Podstawowej nr …… w Orzeszu,  do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024.

   

   

  ……………………………                                       ……………………………..…..…………

  Podpis matki/opiekunki prawnej                                                Podpis ojca/opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                Załącznik nr 8

                                                             Wniosek rekrutacyjny

  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr ….. w Orzeszu w r. szk. 2023/2024

   

  1. Dane osobowe kandydata (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

   

  1.

  Imiona dziecka

   

  2.

  Nazwisko dziecka

   

  3.

  Data urodzenia

                 

  4.

  Miejsce urodzenia/województwo

   

  5.

  PESEL

  (w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

                     

   

   

  6.

  Adres zamieszkania kandydata

   

  7.

  Adres stałego zameldowania kandydata (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

   

  8.

  Dane placówki, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego

   

  9.

  Szkoła obwodowa

   

  10.

  Kolejność wyboru szkoły 

  (wpisać nazwy i adresy szkół
  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

   
   
   
                             


  II/1 Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

   

  Dane matki/opiekunki prawnej

   

  1.

  Imię i nazwisko

   

  2.

  Miejsce zamieszkania

   

  3.

  Miejsce zameldowania

  (jeśli inne niż adres zamieszkania)

   

  4.

  Telefon kontaktowy

   

  5

  Adres e-mail

   

  II/2  Dane rodziców  (opiekunów prawnych)

   

  Dane ojca /opiekuna prawnego

   

  1.

  Imię i nazwisko

   

  2.

  Miejsce zamieszkania

   

  3.

  Miejsce zameldowania
  (jeśli inne niż adres zamieszkania)

   

  4.

  Telefon kontaktowy

   

  5.

  Adres e-mail

   

   

  III/1 Dane dodatkowe

  1.Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej? (w jakich godzinach)

  Karta zapisu do świetlicy do odbioru w sekretariacie lub świetlicy szkolnej.

  TAK

  NIE

   

  2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej

  TAK (jakiej?)

  NIE

  3. Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia

  Jeżeli tak, to Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkolnego:

  a) orzeczenia o niepełnosprawności

  b) orzeczenia o kształceniu specjalnym 

  c) opinia PPP

  TAK

  NIE

  4. . Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U 2020 poz. 983)

  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody,
  aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach religii/etyki*

  W razie podjęcia decyzji o przerwaniu przez dziecko nauki religii/etyki zobowiązuję się złożyć pisemną informację dyrektorowi szkoły.

  *niewłaściwe skreślić

  TAK

   

  ……………………………….

  (wpisać rodzaj zajęć)

  NIE

  5. Wraz z zapisem dziecka prosimy dostarczyć do sekretariatu

  a) jedno opisane zdjęcie do legitymacji szkolnej,

  b) bilans zdrowia sześciolatka.

   

   

  Oświadczenia

  Oświadczenia wnioskodawcy 

  1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 10000 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Szkołę Podstawową nr …. w Orzeszu w związku z procedurą rekrutacji. 
  3. Oświadczam, że zapoznałam/em się  z  poniższymi załącznikami:
  • Klauzula Informacyjna dot. Administratora danych,
  • Informacja dot.  Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

   

  ………………………………                                                           ……………………………..…..…

  Data. Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego       Data. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klauzula Informacyjna dot. Administratora danych

  Szanowni Państwo,

  Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Państwa i ich dzieci przedstawiam informację, która pomoże to ustalić.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa/dzieci danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1…. z siedzibą w Orzeszu, ul. ……… tel: ……. email: ……….
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: w Szkole Podstawowej nr … w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem tel. nr 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
  3. Dane osobowe Państwa/dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
   w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Państwa/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
  5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/opiekunom prawnym/dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

   

  Przyjęto do wiadomości:

   

  ……………………………………                                     ……………………………..…..……………

  Data. Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego    Data. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

  Informacja dot. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”

  Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

  W związku z powyższym prosimy o pisemne potwierdzenie swojego stanowiska nt. Przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. „wrażliwych”.

  Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych „wrażliwych” Państwa dziecka przez Szkołę Podstawową nr ….. w Orzeszu, ul. …………………………….., w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, które zostały przekazane w formie:

  • pisemnej tj. wniosku, orzeczenia, opinii, wyroku, zaświadczenia, deklaracji, oświadczenia,
  • e-mailowej,
  • ustnej,
  • lub innej.

  Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące:

  • zdrowia,
  • realizacji obowiązku szkolnego przez inne formy kształcenia tj. nauczanie specjalne, nauczanie indywidualne, inne zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • religii,
  • tożsamości narodowej,
  • wizerunku.

  chronione są szczególnie, prosimy Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

  Prosimy o wyraźnie potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy przetwarzali podane dane, o których mowa wyżej:

               NIE*

               TAK*, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

  * niepotrzebne skreślić

  ………………………                                              ……………………………..…..………………..…

  Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

  Data przyjęcia Wniosku rekrutacyjnego    …………………………………….    

  Podpis osoby przyjmującej   wniosek          …………………………………

  Czytaj Więcej o: Regulamin do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Banery/Logo