Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Dokumenty

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2022 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

  ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2022

  BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
  z dnia 15 grudnia 2022 r.


  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do
  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm., Dz.U. z 2022r. poz. 1383, 1700, 1730, 2089).

  Burmistrz Miasta Orzesze zarządza, co następuje:

  § 1. Ustala się na rok szkolny 2023/2024 terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania
  dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
  Orzesze w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez
  Miasto Orzesze.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Orzesze
  inż. Mirosław Blask
  i

   

  Id: AA082998-F2F0-4E61-830D-97AEA75567BD. Przyjęty Strona 1

   

  Załącznik do zarządzenia Nr VIII/240/2022
  Burmistrza Miasta Orzesze
  z dnia 15 grudnia 2022 r.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

  Lp.
  Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
  1.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej
  formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
  rekrutacyjnym.-
  9 styczeń 2023r. - 27 styczeń 2023r.
  2.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
  przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania
  przedszkolnego i dokumentów potwierdzających
  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w
  tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
  rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7
  ustawy.-
  30 styczeń 2023r. - 10 luty 2023r.
  3.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
  niezakwalifikowanych.-
  15 luty 2023r. o godz. 10.00
  4.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
  postaci pisemnego oświadczenia.
  15 luty 2023r. – 16 luty 2023r.
  5.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych. -
  20 luty 2023r. o godz. 10.00
  6.
  Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów
  nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący
  przedszkola/oddziału przedszkolnego. -
  20 marzec 2023r.
  7.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.- 
  27 marzec 2023r. - 29 marzec 2023r.
  8.
  Podanie do publicznej wiadomości, listy kandydatów
  przyjętych do wyznaczonego przedszkola/oddziału
  przedszkolnego.-
  30 marzec 2023r.

  Id: AA082998-F2F0-4E61-830D-97AEA75567BD. PrzyjętyStrona 1

   
   
  Czytaj Więcej o: ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2022 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 • Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

    Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

          przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

   

   

  Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.

   poz. 1082)

                                                               ustala się:

  1. ZASADY OGÓLNE
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6 letnie urodzone w latach 2020 – 2017 zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy na dzień składania wniosku zamieszkują poza Orzeszem, ale złożą do Urzędu Miasta pisemną prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie do rekrutacji i oświadczenie o zamiarze zamieszkania na terenie miasta w ciągu 12 miesięcy, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Orzesze, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
  4. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza miastem Orzesze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi będą posiadały wolne miejsca.

  4.Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

  5.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie czynności rekrutacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze.

  6.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

  7.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku i indywidualnych potrzeb dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

  II.KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

  III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

  1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzi się w oparciu o wypełniony i podpisany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu).
  2. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które prowadzą rekrutację dzieci z określonych w regulaminie roczników.
  3. Rodzice/ prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
  4. Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczone na liście preferencji na pierwszym miejscu, nazywane jest przedszkolem/ oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej pierwszego wyboru.
  5. Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub ze strony internetowej miasta Orzesze, przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wypełniają go i po podpisaniu składają w wybranych przez siebie placówkach.
  6. Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów (załączniki od nr 2 do 8 do Regulaminu).
  7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  8. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składając na wniosku swój podpis potwierdzają zgodność informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.
  9. Kryteria wskazane przez rodziców/ prawnych opiekunów we wniosku rekrutacyjnym muszą być zgodne z faktycznym stanem w okresie trwania rekrutacji.

  IV.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

  1. Wniosek rozpatrywany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której złożono wniosek.
  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wyznaczając termin przedstawienia żądanych dokumentów, może zwrócić się do Burmistrza Miasta Orzesze o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta Orzesze korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może też wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje, może zlecić przeprowadzenie wywiadu aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  4. O wyniku weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
  5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
  6. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku przez rodziców/ prawnych opiekunów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
  7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   

  9.Kryteria wymienione w punkcie 8 mają jednakową wartość.

   

  10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu przedszkole/ oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący - Miasto Orzesze:

  • kandydat uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym na terenie miasta Orzesze lub do dowolnego żłobka,
  • kandydat , którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko,
  • kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie/ osoba samotnie wychowująca rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem swojego zamieszkania (Orzesze); w przypadku gdy tylko jeden z rodziców/ prawnych opiekunów spełnia kryterium, przysługuje połowa punktów,
  • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje lub  będzie rozpoczynało edukację w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  • kandydat,którego rodzeństwo kontynuuje lub rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje,
  • przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.

   

  11.Jeżeli w procesie rekrutacji na jedno miejsce przypadać będzie więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą przyznanych punktów, o przyjęciu zadecyduje jego wiek. Przyjęty zostanie najstarszy kandydat, a pod uwagę będą brane: rok, miesiąc i dzień urodzenia.

  12.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy sporządzonej w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

  13.Po wywieszeniu list rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie określonym w rozporządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze określającym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. Potwierdzenie woli składa się w jednej placówce.

  14.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ prawni opiekunowie złożyli deklarację woli zapisu.

  15.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

  16.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzone są adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości oraz podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  1. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
  2. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w terminie do 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od złożenia wniosku i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą otrzymał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.
  5. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  6. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8. Dane osobowe zawarte we wniosku rekrutacyjnym wraz z załącznikami zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
  9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przez okres roku, z wyjątkiem przypadku gdy na rozstrzygnięcie dyrektora placówki wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  10. Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w trakcie trwania roku szkolnego, określa statut danej placówki

   

  załącznik nr 1

  do regulaminu rekrutacji

  …………………………………………………………………………………………

  Imiona i Nazwiska wnioskodawców –rodziców/prawnych opiekunów kandydata

   

  ………………………………………………………………………………................

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

     

   

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  w Orzeszu                                                                                                                                                                                                                            - Woszczycach

                                                                                                                                        

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  1. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów ¹

  (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi)

  1.

  Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

   

   

  2.

  Data i miejsce urodzenia kandydata

   

   

  3.

  PESEL kandydata

  W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

   

  4.

  Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

  Matki

   

  Ojca

   

  5.

  Adres miejsce zamieszkania kandydata[1]

  Kod pocztowy

   

  Miejscowość

   

  Ulica

   

  Numer domu/numer mieszkania

   

  6.

  Adres miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata

  Kod pocztowy

   

  Miejscowość

   

  Ulica

   

  Numer domu/numer mieszkania

   

  7.

  Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców /prawnych opiekunów kandydata – o ile je posiadają

  Matki

  Telefon do kontaktu

   

  Adres poczty elektronicznej

   

  Ojca

  Telefon do kontaktu

   

  Adres poczty elektronicznej

   

               

   

  1. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne²

  Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku  o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki , zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy: przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych [2]

   

  1.Pierwszy wybór ....................................................................................................................................................................

                                                         nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole /adres placówki

                                                                                                                                             

  2.Drugi wybór …………………………………………...……………………………………………………………………………...

                                                       nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole     adres placówki          

                                                                                                                                                               

  1. Trzeci wybór ……………………………………….……………………………………………………….....................................

                                                   nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole / adres placówki                                                                                                                                                                     

   

   

  III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie.³

  *)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

  L.p.

  Kryterium

  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

  Tak*

  Nie*

   

  1.

  Wielodzietność rodziny kandydata.

  Oświadczenie[3] o wielodzietności rodziny kandydata

   

   

  2.

  Niepełnosprawność kandydata.

  Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

   

   

  3.

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)

  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

   

   

  4.

  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)
  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

   

   

  5.

  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata .

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426)

  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

   

   

  6.

  Samotne wychowanie kandydata

   w rodzinie 4

  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[4] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem .

  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

   

   

  7.

  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

  Oryginał , notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony  odpis zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

   

   

  Do wniosku dołączam[5]dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w pkt.............

   

   

  1. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący[6].

  *)we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X

   

  L.p.

   

  Kryterium

  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

   

  Tak *)

   

  Nie

  1.

  Dziecko uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym na terenie miasta Orzesze lub do dowolnego żłobka.

  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna, zaświadczenie dyrektora żłobka.

   

   

   

  2.

  Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, aktualny wpis z prowadzenia działalności gospodarczej٭, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie uczelni wyższej o dziennym trybie studiów.

   

   

  3.

  Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie/ osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnie z miejscem swojego zamieszkania (Orzesze): w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców/ prawnych opiekunów spełnia kryterium, przysługuje połowa punktów.

  Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o składaniu rocznego rozliczenia podatkowego PIT 

   

   

   

  4.

  Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje lub będzie rozpoczynało  edukację

  w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w tym samym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

  Oświadczenie  rodziców / prawnych opiekunów

   

   

  5.

  Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub będzie rozpoczynało edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje.

  Oświadczenie  rodziców / prawnych opiekunów

   

   

  6.

  Przedszkole jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.

  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

   

   

  * wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Do wniosku dołączam oświadczenia , dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt...............

  Pouczenie

  1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i  załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

   dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz .1082.)

  2.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach  do wniosku jest dyrektor przedszkola/szkoły.

  Oświadczenia wnioskodawcy

  3.Oświadczam pod  rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do

   wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781)

  5.Oświadczam że zapoznałam się z  kryteriami rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązujących na terenie gminy Orzesze .

  1. Informacje dodatkowe:
  2. Wstępna deklaracja o ilości posiłków spożywanych przez dziecko w przedszkolu/szkole: śniadanie, obiad,

        podwieczorek ( właściwe podkreślić)

  1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w godzinach od …......... do …...............

   

   

  ………………………………………                                                                                                                              …………………………………………………………...

         Data                                                                                                                            Czytelny podpis osoby składającej wniosek

   

   

  załącznik nr 2

                                                                                                                                                 do regulaminu rekrutacji

   

   

   

  …………………………………………………………………

  Imię i nazwisko składającego oświadczenie

   

  …………………………………………………………………

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

                                

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

   

   

   

                 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam

   

  że:………………………………………………………………….. wychowuje się w rodzinie

                                                 (imię i nazwisko kandydata)

   

  wielodzietnej, w której wychowuje się …………………………………………….. ………...dzieci.

                                                     (podać liczbę dzieci i rok urodzenia każdego z nich )

   

   

   

   

   

   

  …………………………………                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………………………….

                      data                                                                                                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

                                                                 załącznik nr 3

                                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

   

   

  …………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

   

  …………………………………………………………………………

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

   

   

                                   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

                          oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

   

   

   

              Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

   

  …………………………………………………………… wychowuję samotnie jako

                                 (imię i nazwisko kandydata)

   

  panna/kawaler/wdowa/wdowiec/ osoba pozostająca w separacji/ rozwiedziona na podstawie

   

  orzeczenia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego٭  i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie

   

  z jego rodzicem.

   

   

   

   

  …………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                               …………………………………………………………………………

           data                                                                                                                          czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________

  ٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                           

   

   

   

   

   

   

   

   

              załącznik nr 4

                                                                                                                                                                              do regulaminu rekrutacji

   

   

  ………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko składającego oświadczenie

   

  …………………………………………………………………..

  Numer i seria dokumentu  tożsamości

   

   

   

   

   

   

                                  Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy

                                                          szkole podstawowej lub żłobka

   

   

              Świadom/a odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

   

  …………………………………………………………………….. uczęszcza w roku szkolnym

                                             (imię i nazwisko kandydata)

   

  2022/2023 do Przedszkola nr………/oddziału przedszkolnego przy SP nr …….. w Orzeszu lub do

   

  żłobka ……………………………………………………………….. w ……………………………

                                                                 (nazwa żłobka)                                                                               (miejscowość)

   

   

                                                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………………………..

              data                                                                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                              

   

   

  załącznik nr 5

                                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

   

   

  …………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

   

  ………………………………………………………………………..

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

   

                                     Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego

                                                 (każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

   

   

   

              Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

  jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji, którą była deklaracja za rok 2021, wskazałem/am Urząd Skarbowy w Mikołowie i miejsce zamieszkania w Orzeszu.

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………………………………….

         data                                                                                                                             czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

                                                                                                                                                                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                               załącznik nr 6

                                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

   

   

  ………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko składającego oświadczenie

   

  …………………………………………………………………..

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

   

   

                  Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym lub rozpoczynającym

                

   edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w SP

   

             

  Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

   

  rodzeństwo …………………………………………, ……………………………………………

                                 (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)

   

  kandydata ……………………………………………………………………………………..

                                 (imię i nazwisko kandydata)

   

  uczęszcza do Przedszkola nr ……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr …….

  w Orzeszu٭/  kandyduje do przyjęcia

   do  Przedszkola nr……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr…… w Orzeszu.٭

   

   

   

  ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………….

        data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

   

   

   

  _________________

  ٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  załącznik nr 7

                                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

   

   

  ……………………………………………………………………

  Imię i nazwisko składającego  oświadczenie

   

  …………………………………………………………………..

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

   

   

                  Oświadczenie o kontynuacji lub rozpoczęciu edukacji w Szkole Podstawowej,

                      

  w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje

   

             

  Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

   

  rodzeństwo ………………………………………………,   …………………………….……….

                            (imię i nazwisko rodzeństwa)

  kandydata ……………………………………………………………………….

                            (imię i nazwisko kandydata)

   

  uczęszcza/rozpoczyna edukację٭ w Szkole Podstawowej nr …….. w Orzeszu, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje.

   

   

   

  ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………………………………

        data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

  ٭ niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  załącznik nr 8

                                                                                                                                                               do regulaminu rekrutacji

   

   

  ………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko składającego oświadczenie

   

  …………………………………………………………………..

  Numer i seria dokumentu tożsamości

   

   

   

   

   

   

   

   

                                               Oświadczenie o placówce pierwszego wyboru

   

   

              Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:

   

  Przedszkole nr ………… / Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi  nr …………٭

   

   w Orzeszu  jest placówką pierwszego wyboru na liście preferencji lub jest jedyną wskazaną we

   

  wniosku dla kandydata ………………………………………………………………………….

                                                                                                (imię i nazwisko kandydata)

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………………………………….

        data                                                                                                               czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________

  ٭ niepotrzebne skreślić

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  Szanowni Państwo,

  szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SP 10
   z siedzibą w Orzeszu , ul. Norwida 2 e-mail: sp10wosz@tlen.pl
  2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

  Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez UM Orzesze danych osobowych.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SP 10i w Orzeszu – Woszczycach przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
  6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od SP 10 ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
  7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  8. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Wniosek rekrutacyjny jest opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
  11. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.
  12. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowuje się w przedszkolu przez okres roku pod warunkiem, ze nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
  13. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym, dokumentacja danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

  Zapoznałam/em się z treścią:  ……………………………………………………

  Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

   

   

   

   

  [1]Zgodnie z art.131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola  lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

  [2]Zgodnie z art.156 ust.2 ustawy Prawo oświatowe wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych .To znaczy, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

   

  [3] Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  [4]9Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem , składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt.7). Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  [5] Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

  [6]Uchwała Nr XXXVIII/486/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  (…)

   

  Czytaj Więcej o: Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Miasta Orzesze

Banery/Logo